เกี่ยวกับเรา

บริษัท รีโว เอสเตท จากัด และ บริษัท ซัคเซส สแควร์ จากัด ก่อ ตั้งขึ้นเมื่อกลางปี พ.ศ. 2556 ดาเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และที่ปรึกษาด้านการบริหารงานขาย , ด้านการลงทุน และเป็นตัวแทนขาย / ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ด้วยหลากหลายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการลงทุน บนทุกทาเลที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

OUR CORE VALUE

ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ

ร่วมทางานเป็นทีม ด้วยความคิดและจิตใจที่เปิดกว้าง โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ลูกค้าคือคนสาคัญ

ให้ความสาคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกและเข้าใจในความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าพร้อมตอบสนองความต้องการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง

ยึดความเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่น โปร่งใสยึดหลักกฏหมายและหลักจริยธรรม แก่ลูกค้าและบริษัทฯ

ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง

ตั้งใจทาสิ่งที่ดีขึ้นในทุกๆวัน โดยเปิดรับการเปลี่ยนแปลง , ประสบการณ์ใหม่ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ตามสถานการณ์ ที่จะก่อประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและบริษัทฯ

Developer

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยทาโครงการ ภายใต้ “บริษัท รีโว เอสเตท” โครงการแรกคือ คอนโดมิเนียม เดอะรีโว ลาดพร้าว 48

Project

บริการด้านที่ปรึกษา บริหารงานขายและ การตลาดโครงการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของโครงการ ให้แก่ Developers ที่ต้องการ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้สโลแกน” We create your success “

Resale

ให้บริการด้านตัวแทนขาย / ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ บนทาเลศักยภาพ แบบครบวงจร

บริษัทและโครงการของเรา